نمونه سوال ریدینگ آیلتس IELTS reading sample

IELTS Reading Example

 
شامل :

  • Matching headings to paragraphs
  • True, False, or Not Given

به همرا پاسخ سوالات
دانلود نمونه سوال reading آیلتس در ادامه مطلب

 


دانلود نمونه سوال reading آیلتس